Czynności notarialne

DSC_8027_640x200

Notariusz (dawniej rejent – od słowa regent czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Działalność notariuszy w RP reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Do zadań notariusza należy:

      1. Sporządzanie aktów notarialnych,
      2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
      3. Sporządzanie poświadczeń:
      4. Własnoręczności podpisu,
        1. Zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
        2. Daty okazania dokumentu,
        3. Pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
        4. Doręczanie oświadczeń,
      5. Spisywanie protokołów (np. zgromadzeń organizacji społecznych, spółek),
      6. Sporządzanie protestów weksli i czeków,
      7. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
      8. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
      9. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
      10. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Uprawnienia: Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Dlatego, z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy.

Taksa notarialna i podatki: Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone rozporządzeniem ministra, które uzależnione jest od wartości przedmiotu, rodzaju czynności notarialnej, stopnia jej zawiłości, nakładu pracy notariusza, czasu przeznaczonego na dokonanie czynności. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, a ponadto pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.


Notariusze Katowice –  Agnieszka Dyszlewska Tarnawska – Kancelaria Notarialna

?>